The.Forbidden.Chapter.2006.DVDRiP.XviD-DvF
                                               白 
 栢?
白賞白?
 白  栢?
賞複   賞?
 賞賞? 白
 兵栢蔔?
昉긋栢??
白?꾼??
 栢껑글??
 昉?굉?白
 昉?굉?白
 昉껑꾼?
?栢껑굉?白 
栢 幡껑굉?方?
蔔栢껑굉?旁?
 輻꾼栢?굉?旁?
?幡껑꾼栢?굉栢蔔껑?
栢 께?굉?栢?굉百旁꾼
白昉?꿀?昉굉百幡굉?
栢 昉글?昉?굉?蔔껑꾼
 ?昉굉?昉?굉賞 昉?꾼 
?旁꾼?昉굇굉賞 昉굇굉?
栢旁꿉白複昉??굉?昉굇굉?
栢昉?굉께?굇굇굉霜 白?굇?
昉?昉??굇?굇굇굉白 昉께꾼
旁栢 昉께複께께굇?굇굉? 賞兵蔔
 蔔굉??白蔔  白複께???굉??賽栢
婦三굇꾼?蔔?       賞兵껑?굉??
昉굇꿀栢 ? ? 白껑굇꾼 ?
昉굉幡 蔔栢 ?  複 複? 昉굇꾼 白
白굉? 栢輻  ? 方같?같꾼昉껑꾼 昉
霜꾼旁?? 昉같갛꾼  昉껑꾼 ? ?
 栢 旁?? 昉?갛께꾼  昉굉?栢蔔?
 旁글 ?霜丙께께栢  昉긁栢昉栢?
旁栢白  賞栢幡 昉?꾼?昉 栢
旁글  幡白  複三?꾼?栢께?
 旁栢複複賞  賞複蔔栢幡賞??글栢 栢兵?
?白긋栢幡께? 方굇굉栢栢昉꾼
 ?栢껑껑껑?꾼? 栢껐?굇꾼栢栢 꾼
蔔栢껑?굉兵賞蔔 昉갚???께껐꾼
栢栢껑굇꾼께白蔔껐겡껐같??갛?
栢? ? 昉?굇昉?겡栢幡같같昉?같??겨? 
 栢白蔔?白?굉昉?겡栢같겡껐같?갛蔔  ?
旁?幡?昉?꾼?꾼?갛昉?같갛幡 蔔꿉
霜꾼蔔꾼昉?꾼??겡?갛昉??갛栢昉꿉
旁白方?栢껑꾼?같??갛昉?같꾼?昉霜
旁꾼方?昉껑昉??갛昉?蔔昉꿉白
旁꾼方?昉???같같꾼께?갛? 昉꿉?
蔔꾼?昉賞?昉글껐?갛昉?갛???갛?
蔔겨?昉께꿉栢栢글껐?갛昉같꾼???같꾼
 蔔薩輻昉같같께굉昉같???갛昉께꾼?昉같꾼
昉굇꾼  白??같굉꾼??같꾼껐갛?栢껐갛꾼
昉껐꾼栢昉??갚께昉같?꾼께?갛?昉?갛꾼
栢껑겡  ?昉??갚꾼껐栢?갛昉껐?갛? 昉?갛?
栢껐굉?? 昉??굉昉같幡꿉?같꾼께껐?갛栢栢껐같갛?
 昉굇꾼蔔  白껐?굉껐 갛昉갛昉갛昉께같?꿉栢栢栢껐같꾼
白複?栢  昉?굇꾼丙 께昉갛昉??께껐??같께께?같갛꿀 
 昉賞昉굉께께方賽賽께께賽賞昉껐?같??같 같께께蔔
 蔔께?白  昉꿀複蔔?같께??겡께껐?같?같갛께複幡 
?栢껑꾼幡栢栢賽? 方? 같?겡複兵껐같같같께꿀幡 
?栢껑꾼 ?賽栢複같?  같栢  賽栢複兵께輻?  ?
栢蔔껑꾼? 栢複複複?  賽栢栢栢栢幡賽  賽栢栢?覆
?昉껑蔔  幡       賽賞複 複複複? ?輻
栢 昉꾼? ?複複複複 賞複複複複蔔賽? 賽栢??複?
栢  昉굉栢 ? 輻같같꿀白     複複蔔栢複複?賞? 癖글 
栢  昉꾼?霜方같겨賽께栢霜 栢栢껐賞껑?굇賞白?旁겡  栢?
 栢 昉굉栢 白?겡께蔔幡? 白 幡같賞께견複? 굇꾼 昉 旁겡  栢方
蔔栢 昉꾼     같꾼갛昉껐?꾼蔔같같겡複?昉?굉? ? 方蔔 旁栢
旁蔔 昉굉栢白 複蔔賽갛方꾼껐??겪艀같?같갛方?昉?輻 ?  方栢蔔꾼 
昉꾼 昉껑굉꿉긋?같?갛方꾼껐 겪腑?같갛方께昉??꾼?栢갚?栢꾼 
旁꾼?栢껑굇?굇같?갛꾼께昉같같겪腑?같갛方꾼껑갛겡 栢겡?栢글 
旁꾼? 栢껑굇?굇꾼栢栢栢꾼 ?같갛死같?같께方꾼갛겡  旁겡?昉글 
旁굉栢 栢껑??긁蔔  昉? 같같꿈腑??같꾼갛?껐같?栢갛? 旁?
  昉굇栢白昉껑?굉꾼?方꾼?같갛死같같갛方꾼白 같갛白 栢굇? 昉글
昉?께께굇같굉? 昉겡?같갛死같같꾼갛 幡賞白갛께栢複蔔幡 글複昉꾼
昉껑?굇같?굉꾼昉꾼께같꿈腑?갛昉겡  栢께굇굇견煞?갛꾼昉栢?
昉굇???굉꾼栢꾼께같꿈腑같갛方꾼   白껑같??겡幡께?
栢껑같?굉꾼 栢蔔꿀複께死같?께方꾼   賞께?같같굇꾼?
昉껑같굇께?栢賽賽賽賽賞白丙께方꾼  蔔께같같같굇栢
께?갚굉? 幡 ?賽賞複栢?幡?昉굇갚굇굉꾼?
複께굇굇꾼  賽 賽 ?昉같같?같?굉?
栢昉굇꾼 栢? 昉굅?같?굉꾼 
栢 昉굅꾼? ? 昉껑??굇글?
栢?昉?꾼??栢  昉굅갚굇꾼
昉栢蔔껑굉?蔔?栢昉?같갚꾼?
旁꾼栢껐같꾼   旁 ?白껑蔔栢
昉께?굅굇?  蔔?  昉굉꾼?蔔
栢껑??갚? ?旁    白긁栢 栢
昉굅?갚? ?栢?  昉 栢 蔔?
께白굇?갚꾼?白??  昉글?昉?
 栢껑?갚꾼方栢 白?  旁글?旁?
 賞昉?굉꾼겡栢白 ?  昉 栢複幡글 
?賞께굇꾼겡꾼?白蔔  蔔께꾼栢三꾼
? 栢倂꾼글昉栢複複? ?兵? 栢굇굇굇굉蔔
栢께旁栢昉栢栢栢?蔔?蔔栢?栢께?굉께幡
?栢꾼?賞幡 ??견白?蔔? 複複꾼昉栢昉글旁껑꾼??
?昉꾼 ????賞 旁글昉꾼栢栢昉?旁굉굉幡 
?? 方겡?  複蔔栢께栢白 ?賽賽賞栢께栢旁께꾼??
? 方栢? 栢栢栢栢昉겡旁?같 賞栢賽蔔굉栢?
?賞겡方겡꾼栢栢栢栢겡? 複栢栢栢白?견 蔔昉栢??
?昉栢겡꾼栢栢栢栢꾼굇複굇굉栢栢栢栢栢꾼?栢栢??
昉글? 栢栢栢栢栢旁글昉旁글栢栢栢栢栢꾼?겡??
?栢굉꾼?栢栢栢栢旁글栢꾼倂栢栢栢栢꾼栢께겡???
?賞栢꾼?겡賞栢賽?蔔栢昉白겡栢昉꾼栢??栢??
?같 賽賞白?? ?栢栢栢栢栢丙栢栢栢????
??幡栢 ?  栢栢昉栢昉方겨複複????兵?
?栢栢  ?? 賽? 賽?複複丙겡 ??
??栢幡栢? 幡栢께複蔔方?
???栢겡?旁  글껐栢?
???栢栢껐栢栢글複複꾼栢白栢같
??꿉昉겡갛方賞꿉栢 꾼겡栢?갚굉께
갚굉께꾼栢方겡?昉겡 꾼幡????
?栢賞兵方蔔껐栢栢昉?
?魄께꿉三栢昉煞三査?
?百께같같겪膚굇굉査?
?百께같같겪膚굇께査?
???死같?死같께死??
百께같?死 굇께급      ?         ?
  ?                         百께같?死굇께査       ?         ?? ??    
               兵?          死께같겪膚굇께死                  ?
                ?     ?    死께같 死굇께査                   ?     ?
                              死께?死굇께死                         三?
       ?                     百껐?死 께査                           ?
      三?                    死껐?死굇꿈?              ?          ?
       ?                      百같 死굇査     兵?                   ?
       ?    ?     ?         死?死굇死       ?                    ?
       ?                       ? 死급?   
       ?                       殯死꿈?                              ?
                                 旁꾼
       ?                         栢       갚굉께  nfo layout by slim 께껑굅
                 複 白                霜?
             蔔꿉   複 複複?栢賞 複?   賽?                   
   複複複?蔔幡     栢 栢 昉 꾼  栢 栢     賽 賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽?                     
  ?複複複 複?     栢 栢栢 栢?昉 昉     幡 賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽蔔
  幡        꾼?    昉 昉栢 昉  栢 栢    幡  ? D v F  Proudly Presents ]? ?
  霜          賽?  賽 賽 賽 賽   賽?  輻?                                ?
    
   
                    DivX   S E C T I O N

          DIR NAME.........: The.Forbidden.Chapter.2006.DVDRiP.XviD-DvF
          RELEASE DATE.....: 07-04-2007   (410)                                 
          THEATRE DATE.....: 08-12-2006   (Italy)  (Ravenna Nightmare Film Festival)                               
          DVD DATE.........: 04-04-2007    RETAiL PAL R2                                       
          ASPECT RATIO.....: 16:9                                                   
          RUNTiME..........: 01:30:45                                             
          GENRE............: Drama                                        
          LANGUAGE.........: Iran                                           
          FRAMERATE........: 25.00 FPS                                            
          IMDB RATING......: 3.6/10 (17 votes)                                          
          SUBTiTLES........: EN                                                
          SIZE.............: 1 CD: 38x20 MB (695 MB)                                    
          VIDEO CODEC......: XviD 2-pass 980 Kbps                              
          ViDEO RESOLUTiON.: 592 x 320                                       
          AUDiO CODEC......: MP3 128-160 Kbps  
    
                      ____________________________  

                             Movie INFO

          
           IMDB Link...: http://www.imdb.com/title/tt0480532/
           


                 複                            複                           霜
  輻           蔔꿉  複複? 複?蔔白 複? 複   賽?                         ?
  白 複複複?蔔幡    栢 昉栢 栢 栢 蔔 栢栢 ?   賽 賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽 賞                     
  霜 複複複?複?    栢栢昉栢 栢 栢栢?꾼?    幡 賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽 霜
  ?          꾼?   昉栢昉栢昉 昉?輻栢   幡                          ?
  霜            賽? 栢栢賞蔔?栢輻白?白幡  輻                          ?
                   ?                          ?

            
                  
                 複?                              複?                     霜      
  輻           蔔꿉  複複 複?  複?  複?蔔白  複   賽?                    ?     
  白 複複複?蔔幡   ? 昉 꾼 ?蔔 栢 蔔 栢 栢  栢 ?   賽 賽賽賽賽賽賽賽賽?賞      
  霜 複複複?複?   霜蔔?栢   栢栢?栢栢?栢  꾼?    幡 賽賽賽賽賽賽賽賽?霜      
  ?          꾼?  ?꾼 昉   昉? 昉?昉  輻栢   幡                     ?     
  霜            賽? 栢栢 栢   賞蔔  賞蔔  栢?白幡 輻                     ?       
                   ?                                                       ?      
 

            KiNOBOX, iMMORTALs, DiAMOND, ViTE, AFO, BeStDivX, TML
 
              ALLiANCE, DoNE, HLS, VoMiT, FiCO, TiDE, SAPHiRE,
 
 
                          
                 複?                                   ?複?              霜
  輻           蔔꿉          複?  複複?蔔白  複?  複蔔   賽?             ?
  白 複複複?蔔幡   栢  栢 栢 栢  栢 昉  栢  蔔 栢 栢栢     賽 賽賽賽賽賽 賞
  霜 複複複?複?   栢?꾼 昉栢  栢栢  栢  栢栢?昉栢     幡 賽賽賽賽賽 霜
  ?          꾼?  꾼?栢 昉栢 栢?栢 昉  昉? 昉栢    幡              ?
  霜            賽?賞蔔蔔?賞輻栢 栢栢  栢?賞蔔  賞蔔賞   輻              ?
                   ?                                      ?                  
             
                            
             100Mbit+ Site Affils                                                
             10Mbit+  Dumps for exclusive usage          
             New or classic DVD suppliers


   ?                   ?                    ?                            ?
  ?                    ?                    ?                             ?
  幡 賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽  ? 賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽?賞
   ?賽賽賽賽幡賽賽賽賽賞賽塞賽  ? 賽賽賽賽賽鵬賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽??     
   栢複?    ?         ?  ?            ?  ?
   昉 賞賽霜 泗賽賽賽賽賽   ?          ??賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽賽?
   方 ?複   ?     複  賽  複            ?    - [ ascii by slim 2k5] -  ?
   껐泗栢栢複?  賞栢幡   ?  賽白複      賞??          複複複複複複複複?
   껐檳栢魄賽栢白 꾼栢 複栢白?  栢賞栢     賞白          ?
   굇檳栢魄  朋栢白꾼? 朋栢꿈  栢方賞栢?   賞栢?      三?
   굇檳栢魄  ?栢栢栢? 朋栢급겡栢 ? 賞栢    泗栢白
   갛檳栢魄?? 賞栢栢  글栢급賞栢 ?  겡?   ? 栢方     煞
   굇檳栢魄  ? 꾼栢栢 塞栢旁?栢方?   ?    ?  栢方      ?
   굇檳栢魄    栢栢栢? 朋栢급 栢栢幡?   賽賽泗煞栢幡賽賽賽賽  ?
   껐檳栢魄  朋栢幡꾼? 朋栢급 栢方?   ?    ? 겡栢      견
   껐檳栢昉 蔔栢?겡栢  朋栢급 栢方?   ?    ? 겡栢     ?
   ?檳栢栢幡?   겡栢  朋栢급겡栢겪    ?    ?栢幡
   栢輻煞賽  ?    겡白 朋旁  賞栢?          蔔賽
   꿉栢?    ?      賞栢?     ?       複 賽?
   ? 泗賞複 ?                        ?     ?
   ?       塞?                              ?                            
   ?        ??                                                       
            覆?
   ?        

더보기

댓글, 0